Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, kunnen de respectieve bevoegde overheden de personeelsleden vorderen gedurende de periode en voor die opdrachten waarvoor hun inzet noodzakelijk is en die zij aanwijzen.

Wat het personeel van de lokale politie betreft, is de burgemeester of, naar gelang van het geval, het politiecollege ter zake bevoegd. De door de respectieve overheden aangewezen opdrachten moeten voorafgaand worden meegedeeld aan de representatieve vakorganisaties alsmede, in voorkomend geval, aan de erkende vakorganisatie die de stakingsaanzegging heeft ingediend. Het spreekt voor zich dat de vakorganisaties voldoende tijd moet worden geboden om hun opmerkingen mee te delen alvorens de vorderingsbeslissing kan worden genomen (cfr. arrest nr. 204.825 van de Raad van State van 7 juni 2010).

De voorafgaande bespreking van die opdrachten in het betrokken overlegcomité wens ik, in het raam van het bevorderen van de sociale dialoog, absoluut aan te moedigen. Er moet evenwel rekening mee gehouden worden dat dit de voormelde verplichte voorafgaande mededeling niet kan vervangen. Het weze duidelijk dat het stakingsrecht slechts kan ingeperkt worden binnen de limieten van hetgeen effectief noodzakelijk is. Het vorderingsrecht kan dus slechts opdrachten betreffen die, om welke reden dan ook, niet tot een later ogenblik kunnen worden uitgesteld zonder de openbare veiligheid in het gedrang te brengen. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal diensten en personeelsleden die het voorwerp uitmaken van de stakingsaanzegging alsmede van de door die aanzegging beoogde duur van de staking.


Elke stakingsaanzegging die na de bespreking ervan in het onderhandelingscomité wordt aangehouden, zal dus door de betrokken verantwoordelijke overheden moeten worden beoordeeld, rekening houdende met de diverse voormelde aspecten. Indien in functie hiervan wordt beslist om personeelsleden te vorderen, zal dus voor de beoogde duur van de staking, in functie van de voormelde noodzakelijke minimale opdrachten, een afzonderlijke dienstplanning moeten worden opgesteld.
Aldus kunnen personeelsleden worden gevorderd volgens de ter zake voorziene dienstplanning en moet dus niet voor elke uit te voeren dienst afzonderlijk worden gevorderd. Er weze wel benadrukt dat de personeelsleden individueel moeten worden gevorderd.


Wanneer er bij een langdurige staking problemen zouden rijzen voor de betekening van vorderingen en met het oog op het waarborgen van de voor de beoogde opdrachten nodige capaciteit alsmede het welzijn van de gevorderde personen, zullen de overheid en de verantwoordelijke leiders daarover in overleg treden.


Om de toepassing van voormelde vorderingsprocedure binnen de diverse geledingen van de geïntegreerde politie maximaal te harmoniseren, worden hiervoor door DGS/DSI standaarddocumenten ter beschikking gesteld op www.polsupport.be. Het is de bedoeling om in die documenten een duidelijk beeld te geven van de in een vorderingsbeslissing op te nemen bepalingen.