Een verhoogd risico voor ieder lid van de politiediensten

Ieder personeelslid betrokken bij de uitoefening van het politieambt weet dat dit zelden verloopt volgens een vooraf bepaald schema. Het gaat veelal om crisisbeheer, waarbij dringende en soms verstrekkende beslissingen dienen te worden genomen op basis van onvolledige en onzekere informatie in dikwijls moeilijke omstandigheden.
 
Daarbij dient een eigen beoordeling te worden gemaakt van de toestand die achteraf zal worden getoetst door alle mogelijk betrokken partijen met inbegrip van de bevoegde overheden. 
 
Rechtsbijstand NSPVHet risico om ter verantwoording te worden geroepen als lid van een politiedienst is om die reden aanzienlijk hoger dan bij enig andere beroepscategorie. Wegens de specifieke opdrachten die de politiediensten in de maatschappij dienen te vervullen, werd voor het personeel een apart statuut uitgewerkt met eigen rechten en plichten die aanzienlijk strenger zijn dan wat geldt voor iedere burger of andere 
ambtenaar. Daardoor loop ieder lid van de politiediensten, hetzij operationeel of calog, opnieuw een verhoogd risico om betrokken te raken in dergelijke procedures zoals een tuchtprocedure, een evaluatieprocedure of naar aanleiding van het opleggen van een ordemaatregel.
 
Geschillen met de overheid kunnen ook betrekking hebben op een correcte toepassing 
van het statuut zoals bijvoorbeeld inzake de berekening van uw financiële rechten en uw 
pensioenrechten. Geschillen daaromtrent kunnen kostelijk zijn en jaren aanslepen zodat
een goede bijstand onontbeerlijk is. 

Het NSPV komt op voor uw rechten telkens dit vereist is.  

Bij elk conflict of geschil kan u uw lokale afgevaardigde of afdelingsvoorzitter van het NSPV raadplegen die u zal adviseren in hoever het aangewezen is een volledig dossier over te maken aan de dienst rechtsbijstand. Uw dossier wordt door een jurist van het NSPV onderzocht.
 
Naast adviesverstrekking en bijstand in eigen beheer wordt er naar gestreefd om een oplossing te bewerkstellingen via een minnelijke regeling.
 
Indien een procedure voor de rechtbank niet kan worden uitgesloten, schakelt het NSPV een advocaat in en betaalt de erelonen en gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het reglement van inwendige orde.

Laat u niet bedotten, vraag tijdig advies. 

Wanneer een lid van het NSPV een geschil heeft, kan hij altijd terugvallen op de rechtsbijstandswaarborg via zijn afdelingsvoorzitter of zijn provinciaal voorzitter. 
 
Bij elk professioneel conflict staat het NSPV klaar voor de verdediging van uw rechten
 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.