Vandaag werden de politievakbonden uitgenodigd op het kabinet van de minister van binnenlandse zaken voor een toelichting bij de bijkomende maatregelen tegen het terrorisme. Bij die gelegenheid werd verduidelijking gevraagd over een aantal aspecten die de veiligheid van het personeel bij de politiediensten rechtstreeks aanbelangen.

Ingevolge die vragen heeft het OCAD de dreigingsanalyse voor het politiepersoneel opnieuw bestudeerd en zich gebogen over de specifieke vragen die wij stelden. In de late avond ontvingen wij de gevraagde preciseringen zoals hierna vermeld.

Hoewel het algemeen dreigingsniveau in België zich situeert op niveau 3 en voor de Brusselse agglomeratie op niveau 4, blijft het dreigingsniveau voor de politie gehandhaafd op niveau 2+. De politiediensten zouden geen specifiek doelwit zijn, maar dienen in het kader van hun optreden rekening te houden met de verhoogde niveaus die in het algemeen gelden voor de bevolking.

Dit brengt met zich dat de agenten van politie die werkzaam zijn in de Brusselse agglomeratie geen buitendiensten meer vervullen tot nader bericht. Buiten de Brusselse agglomeratie kunnen de agenten nog buitendiensten vervullen voor zover er een afdoende omkadering is (vb in een gewapend dispositief). Het komt de korpschefs toe de inzet van agenten op hun grondgebied te evalueren.

De minister zal onmiddellijk een aanbeveling verspreiden voor al het personeel van de geïntegreerde politie om het dienstwapen te dragen buiten dienstverband.

Wat de beveiliging van de politionele infrastructuur betreft, zullen onmiddellijk de nodige richtlijnen worden verstrekt om tot een uniforme beveiliging te komen conform de richtlijnen verspreid door het OCAD op 9 november. De verschillen in beveiliging die er nu zijn tussen lokale en federale politiegebouwen dienen aldus te verdwijnen.

Tot slot zal er in het kader van de strijd tegen het terrorisme, een bijkomende financiële inspanning worden gedaan die vooral ten goede moet komen aan de federale politie, de staatsveiligheid en in mindere mate aan defensie.

Voor de overige maatregelen die gelden voor de ganse bevolking, verwijzen we naar de mededelingen die in de media werden verspreid.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter


OPEN