Overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van de statuten van onze vzw lichten wij u in dat er een algemene vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 18 december eerstkomend te 1120 BRUSSEL, Business Faculty, Sint-Lendriksborre 6 vanaf 08.30 uur. Bij die gelegenheid zal het mandaat van nationaal voorzitter via verkiezingen worden begeven.

De kandidaturen voor dit mandaat dienen toegezonden te worden per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan NSPV vzw ter attentie van de nationaal secretaris uiterlijk op 18 november 2015. De verkiesbaarheidsvereisten waaraan de kandidaten dienen te beantwoorden zijn opgenomen in de artikelen 93 tot 100 van het ARIO. In dat verband worden de kandidaten gevraagd alle nuttige stukken te voegen bij hun kandidatuur.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter

 


OPEN