U herinnert zich ongetwijfeld dat het NSPV sinds eind vorig jaar aan de slag was met een interne werkgroep die een grondige analyse maakte van het statuut van de agenten van politie. De conclusies van deze diepgaande analyse hebben er toe geleid dat het agentenstatuut halfweg 2015 opnieuw op de politieke agenda is beland.

We vonden gehoor bij de minister van Binnenlandse Zaken die zich bereid verklaarde om alvast over twee cruciale aspecten van onze analyse te willen onderhandelen: de bewapening en de sociale promotie van de agenten.

Het onderhandelingscomité van de politiediensten (OCP) richtte een tijdelijke technische werkgroep op die het pad moest verkennen en effenen. Wij lieten deze kans vanzelfsprekend niet liggen. Aangaande de sociale promotie werden volgende concrete voorstellen uitgewerkt:

 1. pre‐coaching voor de agenten die zich kandidaat willen stellen;
 2. voorafgaandelijke vorming om agenten beter op de selectieproeven voor te bereiden;
 3. verlagen van de T‐score voor de kaderproef tot hetzelfde niveau als voor externe kandidaten (van 50 naar 40);  
 4. afschaffing van de selectiecommissie;
 5. professionalisering van het advies van de korpschef;
 6. afschaffing van het principe “vergelijkend examen” (gelijkschakeling van alle geslaagden);
 7. geslaagden bekomen een brevet waarmee via mobiliteit gepostuleerd kan worden, wie geselecteerd wordt kan de basisopleiding INP aanvatten.

Over de eerste 6 punten bestond weinig discussie maar het laatste punt stelde voor het NSPV een ernstig probleem aangezien dit afbreuk doet aan de statutaire zekerheid dat wie de selectie met succes afrondt rechtstreeks toegang krijgt tot de basisopleiding. Uiteindelijk werd dit na onderhandeling bijgestuurd zodat minstens bij de eerste toepassing van deze nieuwe regeling alle geslaagden toegang tot de basisopleiding zullen bekomen en, mits lukken in de opleiding, ook zullen worden benoemd tot INP.

Hoe het na deze eerste toepassing verder moet zal het voorwerp uitmaken van nieuwe onderhandelingen met betrekking tot de financiering en stroomlijning van de sociale promotie voor alle kaders.

Wat het aspect bewapening betreft liggen volgende voorstellen op tafel:

 1. vanaf de wetswijziging zullen alle nieuw gerekruteerde agenten automatisch een gewapend ambt bekleden. Hun basisopleiding wordt uitgebreid met de volledige opleiding geweldsbeheersing;
 2. wat de actuele agenten betreft wil de minister niemand voor voldongen feiten stellen, niet de lokale overheden en ook niet de betrokken personeelsleden. Concreet wil dit zeggen dat:
 • men de lokale overheid (burgemeester, politiecollege) de bevoegdheid wenst te geven om te beslissen om haar eigen agentenkader wel of niet uit te rusten met volledige bewapening;
 • men de actuele agenten die daar bewust voor opteren de gelegenheid wil laten om een ongewapende functie te behouden.

Het NSPV ziet ook hier een belangrijk knelpunt. Wij hebben er enerzijds geen bezwaar tegen dat men de actuele agenten de keuze wil laten om eventueel een ongewapende functie te behouden, maar dat de beslissing om al dan niet het agentenkader te bewapenen aan de lokale overheid zou worden toebedeeld zal voor problemen zorgen. Niet alleen doet dit afbreuk aan de beginselen van één geïntegreerde politie door de mogelijkheid van lokale afwijkingen en (politieke) willekeur, maar dit stuit ook op tal van concrete praktische bezwaren op het vlak van opleiding, behoud van de competenties (GPI 48), uitrusting, problemen bij mobiliteit en dergelijke meer.

Het NSPV is duidelijk voorstander van één nationale princiepsbeslissing tot bewapening van het volledige agentenkader (zoals voor de andere politieambtenaren), zonder de mogelijkheid van lokale politieke uitzonderingsregelingen. Daarbij moet de keuzemogelijkheid wel gevrijwaard blijven voor individuele agenten om een ongewapend ambt te behouden. Bovendien zijn wij van mening dat voor ongewapende functies ook de gepaste conclusies moeten getrokken worden op het vlak van aangepast takenpakket en beperking van de risicoblootstelling. De actualiteit maakt voldoende duidelijk waarom dit absoluut noodzakelijk is…

De tijdelijke technische werkgroep werd op 3 december afgesloten na deze besprekingen.

Het ziet er naar uit dat Sinterklaas dit jaar iets substantieels in het schoentje van onze agenten deponeert, iets waar zij trouwens reeds lang om vragen. Maar … we zijn er nog niet. De overheid werkt nu de nodige ontwerpteksten uit voor aanpassing van het wettelijk en statutair kader en zal deze ontwerpen voorstellen op het onderhandelingscomité van de politiediensten in de loop van de maand januari 2016. Wij zullen vanzelfsprekend deze teksten aandachtig bestuderen en de vereiste verbeteringen alsnog bepleiten.

Gert Cockx
Nationaal Voorzitter

 Download NSPV Info 42: Stand van zaken voor onze agenten van politie