Afgelopen donderdag heeft de overheid, ter gelegenheid van het onderhandelingscomité, slechts een mededeling gedaan over een onderwerp die niet op de dagorde was vermeld, namelijk het “plan Canal” !


Kort samengevat heeft de overheid, zonder enig debat rond deze zaak, ons op de hoogte gebracht dat de federale politieambtenaren (afkomstig van de federale reserve en waarvan een deel gedetacheerd is naar de provinciën) ter beschikking zouden worden gesteld van de Brusselse politiezones in het kader van het “plan Canal”.
Onze collega’s hebben ons spoedig verwittigd omdat de verbijstering voor hen ook compleet was. Bovendien is er geen enkele discussie mogelijk !
Onder deze collega’s moesten er enkele meewerken aan de beveiliging van evenementen die door de OCAD op niveau 3 (Ernstig) werden geëvalueerd. Gezien de urgentie van hun verplaatsing heeft men deze niet kunnen vervangen, tot groot ongenoegen van de lokale autoriteiten die op deze steun rekenden. Bovendien werden er bijvoorbeeld twee afdelingen van een lokale Brusselse politiezone als versterking naar BRUGGE gestuurd !
Bestaan er in dit land grenzen buiten dewelke de terroristen geen aanslag meer kunnen plegen ? Is de veiligheid van de Brusselse bewoners meer waard dan deze van de bevolking die in de andere delen van het land wonen ? Was de situatie zo dringend dat er niks kon worden onderhandeld voordat er iets werd ingesteld ?
Is het respect van de regering ten opzichte van de politiemensen zodanig diep gevallen dat er geen overleg meer nodig is voor het inzetten van politieagenten op het grondgebied ?
Dit zijn enkele van onze vragen die het fundamenteel probleem echter niet moeten verbergen ! De politiekorpsen in het algemeen, maar vooral de federale politiedienst, zijn niet meer in staat om de huidige missies uit te voeren ! De regeringen (de actuele en de vorige) hebben alles in het werk gesteld om de veiligheid van de bevolking te beheren door ENKEL rekening te houden met de budgettaire impact.
Er is geen visie op korte of op lange termijn meer en in noodtoestand word het “gat” verplaatst van een regio van het land naar de andere in de hoop te kunnen omgaan met dringende zaken.
Het wordt hoog tijd dat men weer grondig nadenkt over de capaciteit van de politie. Wij wachten nog altijd op de uitsplitsing van de beruchte 400 miljoen euro !
Het NSPV en haar partners vragen dat er zo spoedig mogelijk gedebatteerd word rond dit onderwerp in het Hoog overlegcomité.

Carlo Medo
Nationale Voorzitter