Chronologie

Een overmachtsituatie gecreëerd door de COVID 19 heeft ons genoodzaakt om de geplande Algemene Vergadering van 27 maart 2020 uit te stellen.

Evenwel voorziet de wet op vennootschappen en verenigingen dat de nodige stukken en vergadering worden gehouden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.

VZW NSPV sluit het boekjaar per 31 december, zodat eind juni de nodige Algemene Vergadering zou moeten gehouden worden. Het KB n° 4 verlengt de opgelegde termijn met 10 weken om de nodige vergaderingen te houden en documenten in te dienen.

Dit alles geeft de situatie dat VZW NSPV het nodige moet doen voor 9 september 2020 om een Algemene Vergadering te houden.

Gelet op de evolutie van de maatregelen en de aanwezigheid van het virus COVID 19 is een organisatie van een lijflijke Algemene Vergadering niet meer haalbaar is voor deze datum. Hierbij moet ook rekening gehouden met de verlofmaanden

Derhalve wordt er geopteerd om toepassing te doen van artikel 6 van het KB n° 4, waarbij er schriftelijk zal vergaderd worden:

Art. 6. § 1. Het bestuursorgaan kan, zelfs zonder enige statutaire machtiging, aan de deelnemers aan elke algemene vergadering opleggen om hun rechten uitsluitend uit te oefenen:
1° door vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen; en
2° door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering, met naleving van de modaliteiten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft, tenzij dit artikel daarvan afwijkt.

Er zal een Algemene Vergadering plaatsvinden op 26/06/2020 maar gezien de COVID-19 crisis, kunnen de werkende leden niet aanwezig zijn. Daarom wordt er geopteerd om schriftelijk te vergaderen.

De werkende leden moeten hun stembrief die men ruim op voorhand ontvangt, terugsturen per post naar het Nationaal Bureau. Het stemformulier zal in een witte enveloppe, die ook aangereikt wordt, worden gestoken. Deze wordt op zijn beurt in een andere enveloppe met vermelding van naam en vermelding ‘AG-AV’ er op en overgemaakt naar NSPV-SNPS, Romboutsstraat 1/11 te 1932 Zaventem.

De kandidaten voor de bestuursfuncties zullen zich voorstellen op 15 juni 2020 (FR-DE) en 16 juni 2020 (NL). De kandidaten kunnen een video opnemen. De video’s zullen dan op hetzelfde moment online gezet worden.

De andere wettelijke informatie zal tijdig aangereikt worden zodat kennis kan genomen van de inhoud en dat zonodig schriftelijk vragen kunnen gesteld worden. De vragen zullen beantwoord worden door plaatsing van de vragen en antwoorden op de website. Vragen kunnen gebundeld worden.

Volgende tijdslijn zal aangehouden worden:

11.06.2020: Officiële uitnodiging met stavingstukken en documenten voor de schriftelijke stemming

15.06.2020: Voorstelling van de kandidaten FR - DE

16.06.2020: Voorstelling van de kandidaten NL

17.06.2020: Afsluiten ontvangst Vragen

19.06.2020: Raad van bestuur

22.06.2020: Beantwoording via website van de gestelde vragen

25.06.2020: Laatste dag stemming op afstand

26.06.2020: Raad van Bestuur (9h00)

26.06.2020: Algemene Vergadering (11h00)

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.