Op 22 juli 2019 werd het koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ingevolge dit KB kunnen zowel de statutaire als de contractuele personeelsleden van de Geïntegreerde Politie sinds 1 augustus 2019 genieten van volgende modaliteiten met betrekking tot de thematische loopbaanonderbreking:

De mogelijkheid tot vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10e in het raam van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Concreet betekent dit dat personeelsleden van de Geïntegreerde Politie de mogelijkheid hebben, door het opnemen van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, de arbeidsprestaties te verminderen met één tiende. De verdeling van deze arbeidsprestaties dient te geschieden in halve dagen, volledige dagen of in uren en kan gespreid worden over twee weken.

De flexibilisering inzake de opnamemogelijkheden van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
In het raam van deze flexibilisering kunnen de personeelsleden voortaan, mits toestemming van de overheid:

  • de periode van 4 maanden in het raam van de voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk opsplitsen in periodes van een week of een veelvoud hiervan;
  • de periode van 8 maanden in het raam van de halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk opsplitsen in periodes van een maand of een veelvoud hiervan.

De flexibilisering inzake de opnamemogelijkheden van de loopbaanonderbreking voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid.

De loopbaanonderbreking voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid kan voor de leden van het administratief en logistiek kader maximaal voor een periode van 12 maanden voltijds of 24 maanden halftijds per patiënt genoten worden. Dit in tegenstelling tot de leden van het operationeel kader, die maximaal 3 maanden per patiënt van dit recht kunnen genieten.

Deze periodes van een volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunnen enkel worden opgenomen ten belope van minimaal één maand en maximaal drie maanden (al dan niet aaneensluitend).

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 voorziet in een flexibilisering van bovenvermeld principe. Ten uitzonderlijke titel kan de minimumperiode van de loopbaanonderbreking, mits akkoord van de overheid, worden ingekort tot hetzij een week, twee weken of drie weken.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.