Het koninklijk besluit (KB) van 9 november 2015 bevat een aantal eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van het operationeel kader.

Een van die maatregelen is het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, de zogenaamde NAVAP, waarvan een personeelslid van het operationeel kader onder bepaalde voorwaarden kan genieten.

Het KB bevat geen precieze einddatum voor dit NAVAP-stelsel. Het betreft een overgangsmaatregel in afwachting van bepaalde harmoniseringen en het afronden van de besprekingen over de 'zware beroepen'. Die besprekingen zijn tot op heden nog steeds aan de gang. Bovendien zijn we op politiek vlak in lopende zaken. Ondertussen is het KB nog altijd van kracht en kan de NAVAP nog steeds worden aangevraagd.

De berichten volgens dewelke "de NAVAP in elk geval niet meer zal kunnen worden aangevraagd na 31 december 2019", vertonen een gebrek aan nauwkeurigheid en brengen de personeelsleden die hun beroepsloopbaan nog zouden willen verlengen in de war. De NAVAP betreft een subjectief recht dat zal voortbestaan tot de inwerkingtreding van een nieuw KB, geldig voor alle federale overheidsdiensten. De politie zal in dat verband trouwens pleiten voor een overgangsperiode tussen het huidig systeem en de invoering van een nieuwe regeling.Het voornoemde individuele statutaire recht op de NAVAP staat volledig los van de financiering ervan, waarin vanaf 2020 zal moeten worden voorzien: daarover zal de toekomstige regering moeten beslissen.

Bron : Federale Politie - CGC 12/07/2019

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.