Zoals u misschien niet weet wordt de syndicale premie uitbetaald door de federale overheid. De kanselarij van de minister van binnenlandse zaken maakt gelden over aan VZW Première. Het is de VZW Première die de leden betaalt. Voor de betaling maakt deze VZW Première gebruik van de diensten van het NSPV.

Door de kanselarij worden dan ook strikte regels opgesteld en gecontroleerd. Zo mag er slechts één formulier worden ingediend. De formulieren worden door de werkgever aan de werknemer overgemaakt.

Zodra deze het ontvangt dient hij het te vervolledigen en over te maken aan zijn syndicaat. U kan uw formulier overmaken via uw lokale afgevaardigde of het per post aan het NPSV overmaken. Dit alles moet gebeuren voor 01 juli 2017.

Omdat we voorbije jaren hebben vastgesteld dat er verscheidene personen laattijdig hun formulier overmaken willen we toch graag enkele regels afspreken. Zo willen we de formulieren uiterlijk 15 juli 2017 in ons bezit. Bij verlies dient u een formulier* van verlies in te vullen en over te maken. Dit formulier is terug te vinden op de website van het NSPV. Let wel op dat er een kopie van de identiteitskaart is bijgevoegd (recto/verso). Dit formulier wensen wij uiterlijk 15 september 2017 te ontvangen. De reden hiervoor is dat wij tegen eind september de gegevens moeten overmaken aan de kanselarij van het ministerie van binnenlandse zaken.

Wij wensen dus echt te benadrukken tijdig uw formulier in te vullen en op te sturen. Laattijdig ingediende formulieren zullen spijtig genoeg niet meer kunnen worden behandeld.

Verder wil ik ook nog de regels van het uitbetalen uitleggen. U krijgt de volledige premie als u het ganse jaar uw syndicale bijdrage heeft betaald. Dit moet het bedrag zijn dat voorzien was. Als u dus 0,25 eurocent per maand te weinig heeft betaald het ganse jaar al u geen volledige premie ontvangen. De premie wordt per kwartaal betaald. Dit betekent dat iemand die aansluit op 01 mei dus acht maanden heeft betaald slechts recht heeft op een halve premie.

Verder is het zo dat wanneer u overkomt of overgaat naar een ander syndicaat het vorige syndicaat een attest dient te verschaffen waarin wordt bevestigd dat u de voorziene lidgelden heeft betaald.

Wanneer u in de loop van het jaar op pensioen gaat is het echt belangrijk ons zo spoedig mogelijk dit te melden. Uw lidgeld daalt namelijk zodra u bent gepensioneerd. U kan echter slechts de syndicale premie ontvangen voor de periode waarbij u nog actief was. Dus ook hier is de datum van pensionering natuurlijk van invloed op de uitbetaalde premie.

Wij hopen dat u echt begrip heeft voor de regels die we u vragen na te leven en het formulier niet te laten slingeren en dus op tijd over te maken. De premie wordt via ons uitbetaald doch het geld komt van de overheid die het ons overmaakt.

De overheid houdt ook heel strikt controle op deze uitbetalingen en wanneer het niet correct is dienen wij verantwoording aan deze te geven.

Wanneer u nog vragen mocht hebben nopens de premie kan u steeds contact nemen met: Michel Goyvaerts - mg@nspv.be


ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

No Internet Connection