Vandaag (30/09/2015)kwam het onderhandelingscomité (OCP) samen rond het agendapunt “agenten van politie”.
De verschillende representatieve vakorganisaties gaven toelichting omtrent hun analyse en verzuchtingen.
De overheid deelde mee dat het een belangrijk en delicaat dossier betreft waar niet lichtzinnig mag overgegaan worden.


Er zijn diverse belangen en invalshoeken, zoals de financiering, de visie van lokale overheden, de belangenverenigingen van steden en gemeenten, de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP), enz.
Alleszins liet de Minister van Binnenlandse Zaken weten dat hij aan de voorzitter van het OCP mandaat heeft gegeven om welwillend te onderhandelen aangaande de bewapening van de agenten van politie. Ook wat de denkpistes inzake sociale promotiemogelijkheden betreft zal onderzocht worden hoe de overgang van het agentenkader naar de graad van Inspecteur van politie gefaciliteerd kan worden, dit echter wel wakend over de actuele kwaliteitsnormen van de politie.

Wat de actuele agenten bij de federale politie betreft (een beperkt effectief van 19 mensen) werd meegedeeld dat hun plaatsen weliswaar niet meer opgenomen zijn in de OT 3, maar dat zij niettemin hun plaats behouden tot wanneer zij op eigen initiatief promotie of mobiliteit zouden maken of indien zij de politie verlaten (bv. pensionering).

Verder gaf de vertegenwoordiger van de VCLP toelichting bij de standpunten van de lokale politie. Alle lokale korpsen met agenten van politie in hun kader werden bevraagd. De resultaten zijn niet eenduidig en de meningen lopen op diverse punten uiteen. Zo is er eerder een 50/50-verhouding omtrent de vraag of het kader van de agenten al dan niet uitdovend zou moeten worden.
Wat bewapening betreft zijn de lokale korpsen van mening dat de bevoegde politieke overheid dergelijke beslissing zou moeten kunnen nemen (dus niet de korpschefs). De volledige resultaten van deze bevraging zullen bezorgd worden aan de leden van het onderhandelingscomité.

De voorzitter stelde vervolgens volgende werkwijze voor:

  • oprichting van een technische werkgroep in het kader van het OCP;
  • onder voorzitterschap van dhr. De Mesmaeker en een vertegenwoordiger van de VCLP;
  • bedoeling is dat de werkgroep klaar is tegen eind van dit jaar;
  • vervolgens komt het dossier terug op de tafel van het OCP ter afronding;
  • de eerste bijeenkomst en de modaliteiten van de werkgroep worden maandag 5 oktober afgesproken.

Zodra er concreet nieuws is komen wij zeker terug op dit dossier.

OPEN